นอกจากนี้อ่านการตีความของตราประทับ

ดูความหมายของแสตมป์